Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

1.1      Regelmatige aanwezigheid

We verwachten dat de leerling vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het betreffende leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven leerlingen een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dat elke leerling hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat de leerlingen elke schooldag tijdig aanwezig zijn op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan gebeuren dat een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat de leerling te laat komt.

Om het recht op een studietoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.

Wij verwachten dat de ouders zich engageren om er mee op toe te zien dat hun kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

1.2      Afwezigheid

Elke leerling is verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.

Om sommige redenen mag een leerling echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heeft de leerling uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet de leerling zich wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde.

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten de leerling heeft als hij door afwezigheid lessen mist.

1.2.1       Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast

De algemene regel is dat ouders steeds de school verwittigen wanneer leerlingen afwezig zijn. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaande akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht.
Bij onvoorziene afwezigheid delen ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

1.2.2       Afwezigheid door ziekte

§  Verklaring van de ouders

Voor een korte afwezigheid wegens ziekte van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders (zie 4 afscheurblaadjes achteraan in de schoolagenda). De ouders kunnen de afwezigheid maximaal vier keer in één schooljaar op deze manier aantonen.

§  Medisch attest

· Een medisch attest is nodig:

§ voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra de leerling vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;

§ wanneer de leerling voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen heeft gewettigd met een verklaring van de ouders;

§ als  de leerling afwezig is wegens ziekte tijdens de toetsen en op de sportdag

·   Als de leerling omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig is op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer de leerling vaak afwezig is wegens een chronische ziekte, zonder dat de raadpleging van een arts nodig is (vb. astma, migraine, ...), kan na samenspraak met de schoolarts één medisch attest volstaan dat dan, telkens de leerling afwezig is, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. Tijdens de toetsenperiode blijft een medisch attest noodzakelijk.

· Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:

§ het attest zelf geeft de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

§ het attest is geantedateerd of begin– en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

§ het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … .

Elke afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen.

De verklaring van de ouders of het medisch attest moet de eerste dag na afwezigheid op het secretariaat ingeleverd worden. Bij een afwezigheid langer dan 10 opeenvolgende lesdagen, moet het medisch attest onmiddellijk op school bezorgd worden, Vóór de terugkomst van de leerling.

§  Ziekte tijdens de toetsen

Als leerlingen ziek worden tijdens de toetsen, moeten ze steeds een medisch attest inleveren op de eerste dag dat ze weer naar school komen. Deze regel geldt ook voor de deeltoetsen die vóór de eigenlijke toetsenreeks vallen. Indien geen medisch attest wordt ingeleverd, zal de directeur het dossier overmaken aan de begeleidende of delibererende klassenraad.

§  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding en ziekte?

Leerlingen die wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, moeten aan de huisarts een “gedetailleerd medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen zodat kan worden uitgemaakt wat wel en wat niet kan in deze lessen. Kunnen leerlingen regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan zullen ze een vervangtaak krijgen.

Als de leerling wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen dan kan de klassenraad hem vrijstellen van dit vak, op voorwaarde dat hij een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat de leerling een ander vak volgt of dat hij het vak lichamelijke opvoeding anders (vb. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. De ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

§  Vrijstelling van vakken

Als leerlingen wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kunnen volgen, kan de klassenraad beslissen de leerling vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat hij vervangende activiteiten volgt. Het lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan de leerling vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (vb. theoretisch) of kan hem een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. De ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. Gebruikmaking van deze faciliteiten mag niet leiden tot het in het gedrang komen van de leerdoelstellingen en de finaliteit van het door de leerling gekozen structuuronderdeel.

§  Spreiding van het lesprogramma

Soms kan de klassenraad toestaan om het lesprogramma te spreiden over twee schooljaren. Ook hier geldt dat de ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar gevolgd moeten worden en zal de leerling dan ook tussentijds evalueren.

§  Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Als een leerling door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heeft hij recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat de leerling elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met de ouders, in welke vakken.

Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat de leerling pas recht heeft op TOAH:

· nadat hij meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is geweest op school wegens ziekte of ongeval. Indien de leerling na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw doorlopen worden;

· als hij op een afstand van maximum 10 km van de school verblijft;

· als de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en er een medisch attest bijvoegen waaruit blijkt dat de leerling onmogelijk halftijds of meer naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag volgen.

TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin de aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.

1.2.3       Afwezigheid door een begrafenis of huwelijk

De leerling mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijk van een bloed- of aanverwant of iemand die bij hem thuis woont, bij te wonen. Hij bezorgt dan vooraf aan de school één van de volgende documenten: een verklaring van de ouders, een overlijdensbericht of –brief, een huwelijksaankondiging of –brief.

Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school de leerling n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat de leerling emotioneel evenwicht kan terugvinden.

1.2.4       Afwezigheid door (top)sport

Wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van de wekelijkse trainingen.

Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie (vb. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie).

1.2.5       Afwezigheid omwille van andere redenen

Een leerling kan ook gewettigd afwezig zijn om één van volgende redenen:

· de leerling moet voor een rechtbank verschijnen;

· de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

· de leerling is onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

· de leerling moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

· de leerling werd preventief geschorst;

· de leerling werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten;

· de leerling neemt, als lid van de raad van het bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;

· de leerling wenst de feestdagen die inherent zijn aan zijn - door de grondwet erkende - levenbeschouwelijke overtuiging te beleven. De ouders moeten dit vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:

§ Is de leerling moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);

§ Is de leerling jood: het joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);

§ Is de leerling orthodox (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholiek feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag), Pinksteren (1 dag).

Het gebeurt dat binnen de moslimgemeenschap een groep     gelovigen een feest op een andere dag viert dan op de dag die is bepaald door de moslimexecutieve in België. Voor die leerlingen is het toegelaten op “hun” feestdag gewettigd afwezig te blijven. Uiteraard moeten zij de andere dag dan wel aanwezig zijn.

1.2.6       Afwezigheid omwille van andere redenen met toestemming van de school

Voor andere redenen dan bovenvermelde afwezigheden (vb. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten, …) heeft de leerling toestemming van de school nodig. Hij heeft dus geen recht op deze afwezigheid. Indien de leerling de toestemming krijgt, moet hij wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen.

1.2.7       Inhaalprocedure bij afwezigheden

Als leerlingen om gelijk welke reden aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kunnen deelnemen, kunnen ze verplicht worden die achteraf te maken.

Enkel in BSO en TSO: als leerlingen langdurig afwezig zijn, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat ze niet gevolgde lesuren praktijk of stages moeten inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer leerlingen ze dan moeten inhalen. De stage moet in principe ingehaald worden.

Kunnen leerlingen, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer toetsen, dan moeten ze de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als ze langdurig afwezig zijn, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of ze de niet gemaakte toetsen moeten inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer leerlingen ze dan moeten inhalen. Dit wordt aan de ouders meegedeeld.

1.2.8       Spijbelen

Hierboven hebben leerlingen kunnen lezen in welke gevallen ze op school gewettigd afwezig kunnen zijn

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven op school kan echter niet. De school wil, samen met het CLB, helpen de moeilijkheden op te lossen. De school verwacht bovendien de actieve medewerking van de ouders bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Via het samenwerkingsprotocol in de politiezone BODUKAP      (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte) willen school, locale politie en parket er toe bijdragen dat de school en haar directe omgeving een veilige plaats vormen voor uw kind. Naast preventieve aanwezigheid zal de politie bij spijbelgedrag en delinquent gedrag gezamenlijk met de school en het parket communiceren en reageren.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij/ zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de directeur ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het te hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

1.2.9       Van school veranderen tijdens het schooljaar

Als de leerling in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden de ouders dit onmiddellijk aan de school.