Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

1ste lesuur 08.30 u. – 09.20 u.
2de lesuur 09.20 u. – 10.10 u.
pauze
3de lesuur 10.25 u. – 11.15 u.
4de lesuur 11.15 u. – 12.05 u.
pauze met middagactiviteiten (sport, bib, gezelschapspelen ...)
5de lesuur 13.00 u. – 13.50 u.
6de lesuur 13.50 u. – 14.40 u.
pauze
7de lesuur 14.50 u. - 15.40 u.
8ste lesuur 15.40 u. – 16.30 u.

Tijdens stageactiviteiten en het vak seminaries (vrije ruimte) in de 3de graad ASO zal er soms van het gewone lessenrooster afgeweken worden. Voor bepaalde klassen kunnen de lessen op bepaalde dagen starten om 9.20 u. en eindigen om 16.30 u.

Op een aantal momenten organiseert onze school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel (vb. sobere maaltijd tijdens de vasten, multiculturele dag, sportmanifestatie…). Die momenten worden tijdig aangekondigd via brief en/of schoolagenda. Je vindt ze uiteraard ook altijd terug in de kalender op de website.

's morgens

De schoolpoorten zijn open vanaf 7.45 u. De leerlingen zijn voor 8.25 u. op de speelplaats. Ze gebruiken steeds de afgesproken ingang.

Bij extreme koude of overvloedige regen is de refter van gebouw 25 open voor de leerlingen.

Als de leerlingen met de fiets naar school komen, stallen zij hun fiets in de voorziene fietsenstalling. Zij hebben respect voor het materiaal van anderen en doen steeds hun fiets op slot. Zij blijven niet staan in de fietsenstalling maar gaan onmiddellijk naar de speelplaats. Het plaatsen van de fiets in de fietsenstalling gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De school kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden in geval van beschadiging of verdwijning van fietsen, bromfietsen of onderdelen ervan.

Bij het eerste belsignaal gaan de leerlingen onmiddellijk naar de klas.

's middags

Leerlingen die thuis eten gaan onmiddellijk naar huis en zijn ten laatste om 12.55 u. weer in de school. De school is gesloten van 12.15u tot 12.45u.

De leerlingen van het 1ste tot en met het 5de jaar eten thuis of in de refter. De ouders duiden hun keuze aan op het formulier in de startbundel. Alleen de directie of de pedagogisch coördinator kan toelating geven om uitzonderlijk de school te verlaten.

De leerlingen van het 6de jaar kunnen gebruik maken van de refter of buiten de school gaan eten. Enkel op vraag van de ouders wordt hun aanwezigheid tijdens de middagpauze gecontroleerd. Bij misbruik van deze vrijheid – bv. bij ongeoorloofd drankgebruik – kan de directie de betrokken leerling als verplicht half-intern beschouwen en/of conform met het orde- en tuchtreglement sancties nemen.

Indien de leerlingen geen lunchpakket hebben, kunnen zij vóór 8.25 u. in de school een broodje bestellen. Vanaf de tweede week in september voorziet de school in het aanbod van warme maaltijden en soep op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Het menu vind je hier.

Voor stages gelden de afspraken zoals vermeld in het stagereglement.