Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

1.1      Eerste inschrijving

Vooraleer uw zoon of dochter ingeschreven wordt, neemt u samen kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Uw zoon of dochter kan pas rechtsgeldig ingeschreven worden nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Dit betekent dat uw zoon of dochter niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van de ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. Deze instemming wordt schriftelijk bevestigd op het inschrijvingsformulier. De ondertekening van het pedagogisch project, de engagementsverklaring en het schoolreglement gebeurt op school.

1.2      Voorrang

Broers en zussen van een leerling van de school (ofwel hebben zij dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben zij geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen zij onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.

1.3      Herinschrijving

Eens de leerling ingeschreven is in onze school (vestigingsplaats), is hij, tenzij hij definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van de volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Een reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft recht op een gedrukt exemplaar ervan.

1.4      Weigering van inschrijving

Elke inschrijving voor aanvang van het schooljaar gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de leerling op de dag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Van zodra de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt, kan de inschrijving gefinaliseerd worden. Een negatieve beslissing van de toelatingsklassenraad heeft als gevolg dat de leerling niet als regelmatige leerling kan ingeschreven worden en de inschrijving niet tot stand komt. De toelatingsklassenraad kan zich bij zijn beslissing onder meer baseren op een oriënterend gesprek met de leerling en zijn ouders.

Onze school heeft het recht om de inschrijving te weigeren indien uw zoon of dochter, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

Als uw zoon of dochter zich aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school uw zoon of dochter voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

Onze school kan de inschrijving weigeren wanneer uw zoon of dochter zich in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat hij of zij door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen.

1.5      Vrije leerling

Als uw zoon of dochter niet voldoet aan de reglementaire vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan de inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan uw zoon of dochter ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heeft men geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.