Leerlingenbegeleiding

Emancipatie

Onze school tracht vanuit een emancipatorische visie op zorg en begeleiding alle lerenden met de nodige warmte te omringen. SNOR geeft dit vorm vanuit het zorgcontinuüm dat bestaat uit 3 fasen. De meest uitgebouwde en preventieve fase is fase 0 waarin de klassenraad een krachtige leeromgeving creëert voor alle leerlingen. Daarbij worden zoveel als mogelijk stimulerende, remediërende, differentiërende en ondersteunende maatregelen getroffen die ten goede komen aan alle leerlingen in de groep. Binnen fase 1 zitten leerlingen die extra begeleiding, ondersteuning of uitdaging nodig hebben van zodra dit de expertise van de klassenraad overstijgt. Omdat geen enkele leerling hetzelfde is, wordt er stilgestaan bij wat de leerling, in de klas waarin hij zit nodig heeft om zijn problemen aan te pakken en deze om te buigen. Volstaat ook deze verhoogde zorg op maat niet, dan wordt de hulp ingeroepen van het CLB of in uitzonderlijke gevallen van een andere externe partner. Van zodra het CLB een traject loopt met de jongere of diens ouders, spreken we van uitbreiding van zorg of fase 2.