F2: uitbreiding van zorg

Sommige leerlingen doorliepen zowel fase 0 als fase 1 van het zorgcontinuüm maar bleef groei en emancipatie in het omgaan met de eigen problematiek uit. De bijkomende ondersteuning op fase 1 bleek daarenboven onvoldoende om de gesignaleerde moeilijkheden of belemmeringen op individueel niveau aan te pakken. Er is dan ook nood aan meer gespecialiseerde hulp. Hiervoor acht de school het nodig om het CLB in te schakelen.

Gemotiveerd Verslag

In fase 2 van het zorgcontinuüm worden leerlingen door het intern ondersteuningsteam of door de leerling/ouders zelf aangemeld bij het CLB. De experten van het CLB bepalen (volledig onafhankelijk van de school) welke vorm van ondersteuning of bijkomende expertise er nodig is. Soms is het CLB van oordeel dat een jongere, zijn lerarenteam of zelfs de school baat heeft bij extra ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Om deze externe begeleiding op school te krijgen, maakt het CLB een Gemotiveerd Verslag (kortweg GV) op. De Zorgcoördinator van SNOR kan via het Gemotiveerd Verslag de leerling aanmelden bij het ondersteuningsnetwerk.

(Inschrijvings)Verslag

In fase 2 van het zorgcontinuüm kunnen ook leerlingen zitten die vanuit het buitengewoon secundair onderwijs instromen of die ervoor kiezen om naar een gewone school te gaan ondanks de mogelijkheid om ook les te volgen in het buitengewoon secundair onderwijs. Deze leerlingen hebben dan een Verslag of Inschrijvingsverslag. De school bekijkt – op maat van de leerling – welke redelijke aanpassingen er genomen moeten worden om de leerling te laten participeren in onze school. Jongeren met een Verslag lopen een individueel traject (= IAC of Individueel aangepast curriculum), dat bijgevolg niet zal leiden tot een (gelijkwaardig) diploma. Deze leerlingen streven doelen op hun niveau na. Deze zijn dan ook vaak afwijkend van de na te streven leerplandoelen waardoor de leerling geen getuigschrift of diploma zal behalen zoals zijn klasgenoten. Jongeren met een Verslag kunnen ook steeds de overstap (terug)maken naar het buitengewoon secundair onderwijs.

Inschrijven met een Verslag

Wanneer een leerling met Verslag zich inschrijft op school, dan moeten we hem voorlopig of onder ‘ontbindende voorwaarde’ inschrijven. Binnen een afgebakende periode na de inschrijving beslist de klassenraad en intern ondersteuningsteam of zij aan de nodige aanpassingen tegemoet kan komen.

  • In het beste geval maakt onze school met ouders/leerling en het CLB duidelijke afspraken over de redelijke aanpassingen. De inschrijving wordt daarmee dan ook definitief. Het Verslag vervalt en wordt meestal omgevormd tot een Gemotiveerd Verslag.
  • In sommige gevallen zullen wij helaas moeten aangeven dat we de noodzakelijke aanpassingen niet kunnen dragen als schoolteam. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
    • De inschrijving wordt ontbonden waardoor u in een andere school kan inschrijven.
    • De leerling volgt een individueel aangepast curriculum (IAC). Zie tekst hierboven.

Ondersteuningsnetwerk of ONW

  • SNOR werkt al vele jaren samen met ONW Expant24 voor buitengewoon onderwijs type 4: fysieke beperking.
  • Sinds 2019-2020 gaat de school in zee met ONW VOKAN (Voorkempen-Antwerpen-Noord) voor de andere types zoals Basisaanbod, T3: gedrag en/of emotionele problemen, T7: Spraak- en taalontwikkelingsstoornis, T9: autismespectrumstoornis …

CLB-begeleiding

Aan iedere school is een Centrum voor leerlingenbegeleiding verbonden. Onze school werkt samen met het CLB ’t Kompas (te Mechelen). Het CLB kan zowel door de school als door de leerling zelf of diensthuisomgeving ingeschakeld worden. De school schakelt het CLB in wanneer de gestelde hulpvraag zo specifiek is dat er bijkomende hulp of expertise nodig is. Vaak vraagt de school aan het CLB te onderzoeken hoe de school beter of anders kan omgaan met de belemmeringen die de leerling en/of diens thuisomgeving ondervindt in zijn leren en/of leven. Zo krijgt de school nieuwe invalshoeken en tips om samen met de leerling en zijn thuis bepaalde zaken aan te pakken. Waar nodig worden deze afspraken en extra maatregelen vastgelegd in een individueel handelingsplan (opgemaakt door het intern ondersteuningsteam).

De CLB-medewerkers zullen enkel een begeleidingstraject opstarten wanneer zij hier expliciet de toestemming voor hebben gekregen van de leerling (+12 jaar) of zijn ouders (leerling -12 jaar).

De begeleiding die het CLB biedt valt onder het beroepsgeheim. Indien de leerling of zijn thuis niet willen dat de school hiervan op de hoogte wordt gebracht, zal het CLB de school niet inlichten.

Het CLB hervormde in 2018-2019 en ging in 2019-2020 van start in zijn ‘nieuw jasje’. Zo worden alle aanmeldingen of vragen eerst aan een anker gesteld, die nadien beslist of hij/zij deze door zal geven aan één van zijn collega’s in het trajectteam. Het zijn de CLB-trajecters die effectief een traject zullen lopen met de jongere wat zoals hierboven uitgeschreven staat o.a. kan resulteren in een Gemotiveerd Verslag of Verslag. Echter zullen de CLB-trajecters ook zeer vaak de leerling en zijn thuis kunnen helpen via een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde externe dienst, zoals een psychologepraktijk, een kinepraktijk, het OCMW, het CAW… Uiteraard is er ook nog steeds een CLB-arts en verpleegkundige aan onze school verbonden. Zij voeren de medische onderzoeken uit, dienen bepaalde vaccins toe en kunnen geraadpleegd worden i.v.m. fysieke moeilijkheden die invloed hebben op de ontwikkeling van een jongere.

Andere externe partijen

De school wil heel graag samenwerken met andere externe partijen indien deze de leerling en/of diens thuiscontext opvolgen en begeleiden. We organiseren waar nodig een rondetafelgesprek of breed overleg om met alle betrokkenen een plan van aanpak vast te leggen.