Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 2 1
Sociologie en psychologie 3 3
Schoolspecifiek
IT en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend) – domein Maatschappij en welzijn

Jij aan zet in Humane wetenschappen?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de algemene, domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting combineert een brede algemene vorming met specifieke menswetenschappen als filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Het is een sterk talige richting, zowel mondeling als schriftelijk.

Filosofie

Je wordt ondergedompeld in de wereld van het filosoferen over mens en wetenschap, de wereld rondom, waarheid en kennis, goed en kwaad, geluk, hoop en de zin van het leven.

Kunstbeschouwing

Je leert kunst bekijken, beluisteren, ervaren, begrijpen en waarderen. Vanuit een kunsthistorisch kader analyseer je de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken.

Sociologie en psychologie

Als een wetenschapper bestudeer je psychologische en sociologische thema’s. Je drukt je uit in een begrippenkader waarmee je verbanden en relaties leert zien tussen de samenleving, de mens en zijn gedrag. Je onderzoekt de ontwikkeling van de mens van baby tot oudere, de persoonlijkheidsvorming en de interactie tussen mensen en binnen groepen. Dit vanuit verschillende culturele en sociologische invalshoeken.

Jouw talenten

 • Je hebt interesse in mensen en hoe ze hun plek zoeken in de samenleving.
 • Je bent geboeid door ontwikkeling van de mens van baby tot oudere.
 • Maatschappelijke thema’s spreken je aan. Je bent gedreven om die verder te onderzoeken en durft daarbij ook dingen kritisch in vraag stellen.
 • Cultuur en actualiteit laten je niet los.
 • Je kan complexere leerinhouden verwerken in een korte tijd.
 • Jij studeert graag en kan een doorgedreven lestempo aan. Je vindt een theoretische benadering van de leerstof niet ‘saai’, maar uitdagend en leerrijk.
 • Je bent inzichtelijk sterk. Je kan vrij vlot verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen en gaat er actief naar op zoek.
 • Je kan makkelijk veel tekst verwerken en kan goed begrijpend lezen.

Jouw uitdagingen

 • Je bent sterk communicatief en talig aangelegd en het doorgronden van teksten vormt voor jou geen probleem.
 • Je kan logisch redeneren en vlot verbanden leggen tussen abstracte leerinhouden.
 • Je durft abstracte wetenschappelijke en filosofische begrippen gebruiken.
 • Je kan analytisch denken. Je zoekt graag naar verbanden en weet hoofdzaken goed te onderscheiden van bijzaken.

Toekomstmuziek …

In de derde graad kan je doorstromen naar de richting Humane wetenschappen. In het hoger onderwijs kan je kiezen voor academische of professionele bachelors, al dan niet binnen het domein van de sociale wetenschappen.

Het verschil tussen Maatschappij- en Welzijnswetenschappen en Humane Wetenschappen?

Het zijn allebei abstracte theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit, maar als leerling binnen Humane wetenschappen krijg je voor de algemene basisvakken als Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis verdiepende basisdoelen. In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen zijn er extra lesuren voor de leerinhouden van “sociologie en psychologie”. De leerinhoud van “inleiding in de filosofie” wordt meer stapsgewijs aangebracht en er is het vak “communicatiewetenschappen”.

In Humane wetenschappen heb je dan weer het vak “kunstbeschouwing” dat in er in Maatschappij- en Welzijnswetenschappen niet is.

Verklaring schoolspecifieke uren

Derde jaar – IT en media  

Dit vak helpt je om digitale vaardigheden te ontwikkelen door programma’s zoals Excel en Word doelgericht te gebruiken en deze kennis toe te toepassen in andere softwareprogramma’s. Je leert hoe je digitale data geordend en gestructureerd kan beheren. Bovendien leer je respectvol te communiceren op sociale media en je persoonlijke gegevens te beschermen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor je schooltijd, maar ook voor je verdere studie en toekomst. 

Derde jaar – SCILLS 

De overgang naar de tweede graad is voor veel leerlingen een grote verandering. Tijdens dit uur word je begeleid in je leerproces. Je leert verschillende technieken die je kunnen ondersteunen in het zoeken naar een goede studiemethode. Daarnaast reiken we je verschillende tools aan voor zelfreflectie zodat je een succesvolle studieloopbaan kan afronden.  

Vierde jaar – Kunstuur 

Tijdens dit uur staat de beleving en waardering van cultuur en creatieve mogelijkheden centraal. Je leert hoe vorm en inhoud betekenis geven aan een kunstwerk en je krijgt inzicht in de context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen.  

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!