Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 3 3
Vaardigheden in functie van bachelorproef 0 1
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 2 2
Richtingspecifiek
Agogisch handelen 2 2
Anatomie en fysiologie 2 2
Expressie 1 0
Stage 4 4
Zorg 5 5
Totaal 32 32

Gezondheidszorg

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Gezondheidszorg?

In deze dubbele finaliteitsrichting leer je binnen concrete contexten. Er is zowel een praktisch stuk in de vorm van stage, als een theoretisch luik, in de vorm van theorievakken m.i.v. praktische voorbeelden en casussen, aan deze studierichting verbonden. Het domein waarop de richting betrekking heeft, is dat van gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven (ADL). Leerlingen kijken vanuit een theoretische benadering naar zorg, gezondheid, begeleiding van doelgroepen en de maatschappelijke context van het werkveld. De aandacht gaat naar agogiek, ontwikkelingspsychologie (volwassenen en specifieke doelgroepen), toegepaste filosofie, (gezondheids)bevordering en -gedrag, recht en deontologie en anatomie en fysiologie. Vanuit het vakkenpakket leren de leerlingen verzorgend en zorgkundig handelen vanuit theoretische kaders, die ze dan nadien via stage in het werkveld zullen toepassen. Stages vinden plaats in residentiële settings, zoals een algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, universitair ziekenhuis of voorzieningen in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (+ 18-jarigen). Ook (beperkte) stage-ervaringen binnen de thuiscontext (zoals thuisverpleging, diensten voor thuiszorg, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen) of centra voor personen met een beperking die werken met oudere doelgroepen (vanaf 18 jaar), zijn een mogelijkheid.

Jouw talenten:

· Jouw hart klopt voor het zorg dragen voor de gezondheidstoestand van mensen in hun woon- en leefomgeving.

· Je bent sociaal, communicatief vaardig en zorgzaam en wil je graag voorbereiden op een job in de zorg- en/of ouderensector, een sector die nog elke dag aan belang wint!

· Je wil kennismaken met verschillende doelgroepen volwassenen en ook specifieke doelgroepen.

· Je leert graag vanuit de praktijk. Met de nodige begeleiding van je leerkracht wil je graag leren om zelfstandig zorgtaken op te nemen, communicatief sterker te worden en gepaste activiteiten te begeleiden.

Jouw uitdagingen:

· Veel nadruk ligt op intermenselijke verhoudingen. Je bent je bewust van je eigen houding en hoe je overkomt op anderen. Je bent bereid jezelf op dit vlak voldoende in vraag te stellen.

· Je fijnmotorische handelingen helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je krijgt in de lessen en op stage voldoende tijd en ruimte om gedelegeerde verpleegkundige handelingen in te oefenen, maar het vraagt wel een zekere handigheid van jou.

· Je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken.

Instromen:

De meest logische instroom is die vanuit het domein maatschappij en welzijn, zowel vanuit een doorstroomrichting als vanuit een dubbele finaliteitsrichting. Ook als je uit een ander domein komt, kan je naar deze richting schakelen, maar dan zal er een inhaalbeweging nodig zijn voor een aantal vakken.

Het verschil tussen Opvoeding en begeleiding en Gezondheidszorg?

De studierichtingen focussen op een andere doelgroep. Waar in “Opvoeding en begeleiding” kinderen tussen 0 en 12 jaar centraal staan, vormen in “Gezondheidszorg” volwassenen en ouderen de doelgroep waarop ingezoomd wordt. In “Opvoeding en begeleiding” wordt dan ook nog meer de nadruk gelegd op het ondersteunen van het pedagogisch handelen (met vakken als psychologie en pedagogie), terwijl in “Gezondheidszorg” een ruim palet aan zorgkundige vaardigheden aan bod komt (met vakken als anatomie en fysiologie en zorg, vakken die in “Opvoeding en begeleiding” niet of veel beperkter aan bod komen).

Toekomstmuziek

Na deze studierichting behaal je een BK Verzorgende of zorgkundige. Je kan het werkveld binnenwandelen, maar een D/A-studierichting is er in de eerste plaats op gericht om verder te studeren in een professionele bacheloropleiding die zich in dit geval situeert binnen richtingen uit de gezondheidszorg (verpleegkunde), pedagogie van het jonge kind, onderwijs. Ook een mogelijke doorstroom naar de Se-n-Se Persoonsbegeleider is een optie.terug naar studieaanbod