Toelichting bij het rapport

De resultaten van de leerlingen zijn steeds te raadplegen via het online puntenboek “Myro online” via de startpagina van Smartschool.

4 keer per jaar wordt een stand van zaken gemaakt via een rapport dat ook in Myro online te bekijken is.

Resultaten Dagelijks Werk (DW)

Tijdens het schooljaar wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd in welke mate leerplandoelen behaald werden. Dat kan via kleinere of grotere toetsen, maar evengoed via taken, groepswerk, projectwerk… Voor vele vakken wordt de mate van het bereiken van de leerplandoelen uitgedrukt met een cijfer op 100.

Van al deze evaluaties wordt op het rapport een voortschrijdend gemiddelde weergegeven. Dat betekent heel concreet dat het cijfer op het rapport een gewogen gemiddelde is van alle evaluaties sinds begin september. Er worden dus geen aparte gemiddeldes berekend voor deelperiodes (zoals bv. het tweede trimester). Op die manier zijn we in staat om op een eerlijkere manier het eindtotaal te berekenen.

Als dit cijfer 50 is of meer, dan zijn de geteste leerplandoelen in voldoende mate bereikt. Op de online module van het rapport, kan je als ouder ook zien uit welke evaluaties dit cijfer samengesteld is. Dat maakt het ook heel duidelijk met welke leerstofonderdelen de leerling het wat moeilijker heeft of waar hij net heel sterk in is.

Resultaten Examens (T of EX)

Twee keer per jaar, in december en in juni, worden er voor sommige vakken evaluaties van grotere leerstofgehelen gebundeld in een examenperiode. Met die examens evalueren we of leerlingen ook grotere gehelen verwerkt hebben. Het toetsen van grotere gehelen is ook een manier om te controleren of leerlingen verbanden tussen kleinere leerstofgehelen kunnen leggen. In beperkte mate worden er ook leerplandoelen getest die niet via kleinere evaluaties mogelijk waren.

Ook het resultaat van een examen wordt uitgedrukt met een cijfer op 100.

Resultaten Permanente Evaluatie (DW)

Als het eindresultaat voor een vak uitsluitend bepaald wordt door de evaluaties ‘dagelijks werk’, dan spreken we van een vak met permanente evaluatie. Dit betekent niet dat er geen grotere gehelen of leerstofverbanden kunnen geëvalueerd worden. Om praktische redenen kan voor een PE-vak zo’n grote toets zelfs in een examenperiode georganiseerd worden.

Hoe dan ook wordt het eindresultaat voor deze vakken uitsluitend bepaald door het voortschrijdende gemiddelde van alle evaluaties. Het gaat vaak om vakken die heel competentiegericht zijn.

Eindtotaal

Het eindtotaal bepaalt of de leerling geslaagd is voor dit vak. Als een leerling op het eindtotaal 50 haalt voor een vak, dan betekent dat in principe dat hij voor dit vak de leerplandoelen voldoende beheerst om naar een volgend leerjaar te kunnen overgaan. De delibererende klassenraad gebruikt dit cijfer als basis voor de bespreking van het uit te reiken attest.

Het eindresultaat wordt pas op het einde van het schooljaar getoond op het rapport. Elke tussentijdse berekening van dit punt geeft immers op een of andere manier een onvolledig beeld.

Voor vakken met permanente evaluatie is het eindtotaal hetzelfde als het voortschrijdende gemiddelde van alle evaluaties gedurende het schooljaar.

Voor vakken met examens wordt een deel van het eindresultaat bepaald door het resultaat dagelijks werk en een deel door de resultaten op de examens. Elk examen telt mee voor 25% van het eindtotaal. Voor vakken met twee examens geldt dus dat het eindresultaat voor 50% bepaald wordt door dagelijks werk en voor 50% door de examens.

Commentaren

Minstens zo belangrijk als het resultaat in getalwaarde is de woordelijke feedback die gegeven wordt door de leraar. Die feedback kadert het resultaat en geeft aanknopingspunten voor verdere opvolging. Dat kan remediëring zijn, maar evengoed uitbreiding of studeeradvies. Ook bij de kleinere evaluaties van het dagelijks werk kunnen leraren commentaar ingeven. Het is raadzaam om op geregelde basis Myro Online te controleren en daar de commentaar bij de deelresultaten na te kijken.

Ook zijn er vakken, keuzeprojecten, stage-evaluaties… waarvoor het resultaat van de evaluatie niet gebeurt met een cijfer op 100. De feedback wordt dan via commentaar gegeven via het rapport, stageverslagen of vakrapporten.

Waar is het gemiddelde of de mediaan van de klas?

Onze school vermeldt op het rapport niet de mediaan of het gemiddelde van de klas. We zijn ervan overtuigd dat het niet motiverend werkt (vaak integendeel) als een leerling vergeleken wordt met zijn klasgenoten. Bovendien is het een vergelijking met een zekere graad van willekeurigheid, omdat de resultaten van een hele klasgroep door vele factoren van jaar tot jaar erg kan verschillen.

Hoe zie je groei?

Groei in het leren van een leerling is niet eenduidig uit resultaten te halen. Zelfs al behaalt een leerling heel het jaar eenzelfde cijfer, dan is er vanzelfsprekend toch sprake van groei omdat er ook nieuwe leerstof behandeld wordt. Daarom heeft cijfers weergeven per trimester ook weinig zin: sommige leerstof kan de leerling beter liggen dan andere.

Om groei in te schatten is het best om goed de commentaren te lezen die leerkrachten schrijven of om in gesprek te gaan op een oudercontact.

Wat als je tijdens het jaar overstapt naar een andere richting?

Als je tijdens het schooljaar van studierichting verandert, dan vegen we niet zomaar alle tot dan toe behaalde resultaten uit. Als voor een vak in de nieuwe richting hetzelfde leerplan gehanteerd wordt, dan blijven de resultaten voor dat vak gewoon gelden. Voor alle andere vakken zal de telling voor het eindresultaat van nul af aan beginnen. De oude resultaten van relevante vakken worden wel informatief meegenomen naar een delibererende klassenraad. Het is immers van het grootste belang dat de delibererende klassenraad een zo goed mogelijk beeld heeft van de kennis en vaardigheden van de leerling.